Indvielse af Vandværk

Skole på besøg  

 

Årsberetning 2004

 

Møder

Nybøl Vandværk har i alt  462 medlemmer, og der er 5 flere i forhold til sidste år.

Vi er glade for at er der kommet gang i byggeriet i Påkær, og vi vil få flere med­lem­mer fra dette område i de kommende år

 

Bestyrelsesarbejde

Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder, 1 møde med kommunen og bestyrelsen har desuden deltaget i 2 kurser afholdt af Foreningen af Danske Vandværker.

Disse møder har været informationsmøder på Rødding kro omkring renovering af vandledninger i jord og på Agerskov Kro hvor emnet var  tilstandsrapporter og handlings­planer.

Kommunen har afholdt et fællesmøde for alle vandværker i Sundeved Kom­mu­ne, hvor vi var repræsenteret.

I august måned har der været afholdt officiel indvielse af vandværket, med rund­­visning af værket for de fremmødte gæster.

Vi har inviteret Nybøl skole indenfor døren for at vise såvel lærere, som elever vort nye vandværk. Initiativet var en meget positiv oplevelse for alle parter.

 

Udpumpet vandmængde

Nybøl Vandværk har en vandindvindingsret på 100.000 m3 om året, og der er i forløbne år udpumpet ca. 80.000 m3 og det er på samme niveau, som sidste år.

Forbruget til forbrugerne er meget svingende og vi har forbrugere, som aftager 6000 m3 om året, og vi har forbrugere som aftager 30 m3 om året.

Til sammenligning er normalforbruget for en almindelig familie i et parcelhus på ca. 150  m3om året.

Forskellen mellem den udpumpede vandmængde og den afregnede vandmæng­de, det vi kalder vandspild, er på 6 % og det betyder at værket ikke skal betale strafafgift til staten, fordi vor spildprocent er under de tilladte 10 %.

Vandspildet er vi til stadighed på vagt overfor, og med vort nye EDB baserede styr­ringssystem holder vi dagligt øje med natforbruget for derved at kunne op­spore utætheder/vandspild på et meget tidligt tidspunkt.

Vort distribueringssytem er opdelt i 4 forsyningsstrenge og forsyningsstrengen til Lærkevej mv. er den strækning vor vi registrerer de største tab.  Her er nok nogle uttæheder, som vi kommer til at se nærmere på i den kommende tid.

For at nævne systemets overvågningseffektivitet kan vi anføre at forsynings­lednin­gen til Sandmarken, som også forsyner skolen, pludselig havde et kæmpe vand­for­­brug en nat og vi troede at vi havde et brud på vor forsyningsledning. Det viste sig imidlertid at det var skolen, som havde fået en vandskade den på­gældende nat.

 

Kommunens tilsyn med vandværket

Kommunens tilsyn har ikke givet anledning til nogen indsigelse, og det kan oplyses at vort drikkevand overholder alle specifikationer.

Måleresultaterne har været offentliggjort i Gråsten og Omegns ugeblad under opslagstavlen i uge 8.

Af måleresultater kan vi nævne de mest betydningsfulde og her er resultaterne af undersøgelsen der er foretage den 14. december 2004

Hårdhed           16 DH

Jern                  < 0,001 mg/l                 vejledende 0,1 til 0,2 mg/l

Mangan            < 0,006 mg/l                 vejledende 0,005 til 0,05 mg/l

Nitrat                    0,55 mg/l                 vejledende 50 mg/l

Pesticider         <ikke målbart   vejledende 0,1 til 0,1 mg/l

 

Måleresultaterne er langt under lovkravene, så vi må sige at det er godt drikke­vand vort vandværk producerer.

Måleresultaterne kan iøvrigt ses på vort hjemmeside hvor disse er offentligtgjort sammen med andre meddelelser.

Under indkøringen af det nye vandværk har det i hele indkøringsperioden været tæt kontakt til kommunen om vandkvaliteten, og der har i denne periode været korte over­skridelser af grænseværdierne.

Nybøl vandværk er ikke med i amtets undersøgelser for særlige vandinteresser, fordi vi ligger udenfor disse sårbare indvindingsområder. Til orientering kan der oplyses at de øvrige vandværker i kommunen indgå i amtets undersøgelses­planer.

 

Anlægsarbejder

Af større anlægsarbejder i år kan nævnes omkoblingen af vandledninger fra det gamle vandværk til det nye vandværk. Dette har givet anledning til en del gener for vore forbrugere.

Nævnes skal da også nedbrydning af det gamle vandværk og nyindhegningen til områder med vore indvindingsbrønde. Her på det sidste er der udlagt muldjord på grunden og nu venter vi på foråret, så området kan blive planeret og fræset. Når dette er udført vil der blive sået græs i området.

Vi har lukket en boring som var direkte under det gamle vandværk og de 2 til­bage­værende boringer har vi været nødt til at forny med foringsrør, dykpumper og aflåselig overdækning, men nu opfylder vore vandindvindingsbrønde også alle reg­ler.

 

Økonomi

Nybøl vandværks økonomi er, selvom vi har fået bygget et nyt vandværk, sta­dig­væk sund og god. Og som lovet i forbindelse med beslutningen af byggeriet er der sta­dig­­væk en kassebeholdning på omkring 500.000 kr. Den helt nøjagtige kon­tant­be­holdning ved årsskiftet er 380.000 kr. i indestående i sparekassen samt en obliga­ti­on­sbeholdning på 520.000 kr. så vi kan fastslå at dette punkt er så ri­ge­ligt over­holdt.

På grundlag af ovenstående har bestyrelsen besluttet at holde vandprisen på sam­­me niveau i 2005, og derfor er m3 pris stadigvæk på 2,50 kr. eksl. moms.

Den samlede udgift til 1 m3 vand incl. alle afgifter og skatter er på 36 kr. pr. m3.  Vandværket får kun de 2,50 kr, eller kun 8,5% af hele vandprisen tilfalder vand­vær­ket.

De nærmere deltaljer omkring økonomi kommer under kasserens beretning.

 

Kommunen

Der har i årets løb ikke været nogen forhandling med kommunen om nye ud­styk­ninger, vandforsyningsplaner eller taksbladsfastsættelse og det vil sige at vi fort­sæt­ter med de samme afregningspriser i 2005 som sidste år.

 

Fremtiden

I fremtiden vil vi koncentrere indsatsen omkring renoveringen af vort led­nings­net, og her er de strækninger med størst vandspild først i fokus.

 

Til slut

Vil jeg gerne takke vor tidligere vandværkspasser Ejnar Michelsen for godt arbejde for Nybøl vandværk i mange år. Samtidig siger vi goddag til vor nye pedel og have­mand Chr. Tychsen.

Samtidig skal der lyde en tak til de øvrige bestyrelsemed­lem­mer og revisorer, for et godt samarbejde i det forgange år.

Endvidere skal der lyde en tak til skolen for godt samarbejde i byggeperioden og til Vesterled teglværk for lån af maskiner og mandskab.

Sluttelig vil jeg takke andelshaverne for deres tålmodighed i forbindelse med de vand­afbrydelser, der har været i året løb.