Referat fra generalforsamling 12.04.2006.

 

Referatet er direkte afskrevet efter protokol

 

Velkomst ved formanden.: 36 fremmødte.

1.

Valg af dirigent: Forslag Thorkild Jakobsen. Protest Peter Bertram.- ingen andre forslag – forsamlingen valgte at gennemføre generalforsamlingen trods protest.

Thorkild Jakobsen er valgt.

Der er med fuldmagter 37 stemmerberettigede. Generalforsamlingen konstateres indkaldt korrekt.

 

2.

Formanden fremlagde årsberetningen (link til beretning). Vandværket har 474 medlemmer, 12 flere end sidste år. De nye medlemmer kommer fra Påkær. Der har været afholdt 6 bestyrelses møder + 1 kursus. Der er udarbejdet et nyt regulativ. Der blev bl.a. slået fast at vandværkets vedligeholdelses pligt slutter ved skel, herefter er det andelshaveren der har ansvaret.

Der er oprettet et vandråd i ny Sønderborg kommune. Vi står udenfor ind til videre, men følger udviklingen.

Vandindvindingsretten er 100.000 m3. vi har oppumpet 77.000 m2 . Tabet har været på under 5%, derfor ingen straf afgift til staten.

Der er fundet lækage på Lærkevej, den er imidlertid udbedret, endelig reparation i forbindelse med ringledning til pumpestation på Bispevænget som er en del af de planlagte anlægsarbejder.

Kommunens tilsyn har ikke givet anlæg til bemærkninger, alle måleværdier ligger langt under lovkravene. Vi har godt vand.

Anlægsarbejde: Området omkring det gamle vandværk er ryddet og gjort pænt. Der arbejdes med ringledning og ny automatik til pumpestationen på Bispevænget (pumpestationen øger trykket til bl.a. Bøgevej, Nybøl Vestremark )

Økonomien er god , beholdningen ca. 880.000 i likvider.

Vandprisen fastholdes på 2,50 kr. eks. moms, det betyder at den samlede pris er 38,25 inkl. afgifter til staten.

Takstbladet er revideret og godkendt

Fremtiden byder på yderlige indsats vedrørende registrering og renovering af ledningsnet.

Bestyrelsen har i løbet af året taget afsked med Frank Michelsen , erstattet af Kim Bundesen. Andreas Christensen har ønsket at træde ud, Formanden takker for indsatsen.

Bemærkninger: Peter Bertram protesterer over vedlagte regulativer. Formanden mener at vedlagte regulativer er i orden.

Måleresultater er offentliggjort som normalt.

Spørgsmål vedrørende vandspild – forventes ikke længere ned. Beretning godkendt 1 stemme i mod.

 

3.

Regnskab fremlagt af kasserer.

Netto omsætning 327.371 kr.

Driftsudgifter 91.637 kr.

Administrationsomkostninger 125.071 kr.

Afskrivninger 110.319 kr.

Resultat efter renter 38.784 kr.

 

Der var spørgsmål om renter indtægter og forrentning. Bestyrelsen har planlagt investering i obligationer m.v.

Anlægsaktiver 2.436.238 kr.

Omsalningsaktiver 2.064.356 kr.

Egenkapital 3.643.339

Andre forpligtigelser 865.316

Regnskaber enstemmigt godkendt

Kassereren gjorde opmærksom på budget 2006

 

4.

Valg til bestyrelsen.

Forslag  (for Andreas Christensen)

 

Finn Petersen            (10)

Hans Henrik Duus (12) valgt

Hans Peter Hansen (8)

 

Forslag: Torben Moos genvalgt

 

Forslag: Willy Engelhardt genvalgt

 

5.

Revisor: Mogens Jensen genvalgt

 

6.

Valg af suppleanter:

Jan Barnekow  (12) = 2 supplant

Finn Petersen (24) = 1 supplant

 

7.

ingen forslag

 

8.

Evt. ingen

 

Peter Bertram mener ikke at regulativ 871  er overholdt.

Bestyrelsen mener at regulativ 871 er overholdt.

 

Underskrevet af : Thorkild Jakobsen og Kristian Lang

 

 

Årsberetning 2005

 

Medlemmer

Nybøl Vandværk har i alt 474 medlemmer, og det er 12 flere i forhold til sidste år.

De nye medlemmer kommer fortrinsvis fra Påkærområdet. Vi er glade for den nye andelshavere, men vi er også skuffede over de håndværkere som bygger huse­ne.  Håndværkerne tilslutter sig vort ledningsnet, uden at give os besked her­om og uden at montere den lovpligtige vandmåler. Dette er et problem, som vi ikke er stødt på før, og ved næste udstykning afslutter vi ikke stikledningen med en afspærringsventil, men med en slutmuffe således at det ikke er muligt at foretage stiktilslutning uden vandværkets vidende.

 

Bestyrelsesarbejde

Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder, 1 møde med kommunen og bestyrelsen har desuden deltaget i 1 kursus afholdt af Foreningen af Danske Vand­værker.

 

Grunden til at der har været afholdt flere bestyrelsemøder end normalt i det forgange år, skyld­es primært udarbejdelse at det nye regulativ for Nybøl Vandværk.

Det har været nødvendig at revidere regulativet af især 2 årsager. Den ene grund er, at det gamle regulativ ikke var ajourført med hensyn til gældende lov­givning på området, og den anden grund er uklare regler for hvor ved­li­ge­holdelsepligten for vandværket ophører og hvor den overgår til andelshaverne.

 

Lad mig lige slå fast, at forsyningsledninger og stikledninger frem til skel henhø­rer under vandværkets vedligeholdelsepligt, mens jordledninger incl. stophane vedligeholdes af den enkelte andelshaver.

I bilagsbladet i regulativet er redegjort for disse tilhørsforhold i forskellige situ­a­tioner.

 

Udover bestyrelsemøderne har vi været til informationsmøde på Rødding Kro, hvor emnet var drift- og vedligeholdelse.

 

Kommunen har afholdt et fællesmøde for alle vandværker i Sundeved Kom­mu­ne, hvor vi var repræsenteret.

 

Herudover har vi deltaget i et møde omkring dannelse af et Vandråd for samt­lige vandværker i den nye Sønderborg kommune.

Nybøl vandværk har indtil videre valgt at holde sig uden for dette vandråd, for­di vi ikke kan se hvordan vil skal få gavn af det, men vi holder øje med situa­ti­onen, for det kan jo være vi har overset noget. Men indtil videre har vi valgt at være uden for dette råd og derfor sparer vi årligt ca. 1000 kr.

 

Udpumpet vandmængde

Nybøl Vandværk har en vandindvindingsret på 100.000 m3 om året, og der er i det forløbne år udpumpet ca. 77.000 m3 og det er på samme niveau, som sidste år. Den daglige udpumpede vandmængde er på 250 m3

 

Forskellen mellem den udpumpede vandmængde og den afregnede vandmæng­de, det vi kalder vandspild, er på mindre end 5 % og det betyder at værket ikke skal betale strafafgift til staten, fordi vor spildprocent er under de tilladte 10 %.

Vandspild er vi til stadighed på vagt overfor, og med vort nye EDB baserede styr­ingssystem holder vi dagligt øje med natforbruget, for derved at kunne op­spore utætheder og vandspild på et meget tidligt tidspunkt.

 

Vort distribueringssytem er opdelt i 4 forsyningsstrenge og forsyningsledningen til Lærkevej mm. er den strækning, hvor vi registrerer de største tab.  Her er nok nogle uttæheder, som vi kommer til at se nærmere på i den kommende tid.

Der er fornyligt fundet en utæthed på Præstevænget hvor vi tabte ca. 1 m3 i tim­en. Lækagen er midlertidigt repareret. Ledningsbruddet bliver endeligt re­pareret, når vi udfører ringledningsforbindelse mellem Lærkevejsledningen og pumpe­sta­tionen ved Bispevænget.

I begyndelsen af februar måned har vi haft overløb og dermed vandtab ved pum­pe­stationen på Bispevænget. Overløbet skyldtes en defekt svømmerventil, som nu er blevet udskiftet.

 

Kommunens tilsyn med vandværket

Kommunens tilsyn har ikke givet anledning til nogen indsigelser, og det kan oplyses at vort drikkevand overholder alle specifikationer.

Måleresultaterne har været offentliggjort i Gråsten og Omegns ugeblad under opslagstavlen i uge 13.

 

Af måleresultater kan vi nævne de mest betydningsfulde og her er resultaterne af undersøgelsen der er foretaget den 12. december 2005

Hårdhed   18 DH

Jern                           < 0,013 mg/l                                vejledende 0,1 til 0,2 mg/l

Mangan    < 0,005 mg/l                                vejledende 0,005 til 0,05 mg/l

Nitrat             0,70 mg/l                                                  vejledende 50 mg/l

Kimtal                  3/ ml                                                  maksimalværdi 200 /ml

Pesticider <ikke målbart                             vejledende 0,1 til 0,1 mg/l

 

Måleresultaterne er langt under lovkravene, så vi må sige at det er godt drikke­vand vort vandværk producerer.

Måleresultaterne kan iøvrigt ses på vores hjemmeside, hvor disse er offentligt­gjort sammen med andre meddelelser.

 

 

 

Anlægsarbejder

Vi har færdiggjort området omkring vore vandindvindingsbrønde og nu ser det hele jo pænt og ryddeligt ud, såvel ved boringene, som ved selve vandværket.

Som forudsagt på generalforsamlingen sidste år er vi gået igang med at renovere nogle af de ledningsstrækninger, som ikke har det alt for godt og i år har vi fået udført renovering af en ledningsstrækning på Præstevænget.

Endvidere har der været udført ændringer af stikledninger på Amtsvejen samt vi har fået fornyet den forsyningsledning under Amtsvejen, som betjener Gl. Broagervej.

Som kommende anlægsarbejder kan nævnes fornyelse af vor forsyningsledning under Sottrupvej og en ringforbindelsesledning til pumpestationen ved Bispe­væn­get. Ved samme lejlighed vil udføre nye stikledninger til et par ejendomme på Præstevænget/Møllevej.

Endvidere påtænker vi en renovere automatik og styring i pumpestationen ved Bispevænget.

 

Økonomi

Nybøl vandværks økonomi er sund og god. Og som lovet i forbindelse med generalforsamlingen sidste år vil jeg lige nævne at  kassebeholdningen er på omkring 900.000 kr. Den helt nøjagtige kon­tant­be­holdning ved årsskiftet er 880.000 kr. i indestående i sparekassen samt en obliga­ti­on­sbeholdning på 520.000 kr. så vi kan fastslå at den umiddelbare likiditet er på 1.500.000.

Den forøgede kassebeholding skyldes primært de mange tilslutningsbidrag der kommer fra Påkjærområdet.

Fordi vandværkets økonomi er så god, har bestyrelsen besluttet at fastholde vandprisen på sam­­me niveau i 2006, og derfor er m3 prisen stadigvæk på 2,50 kr. eksl. moms.

Den samlede udgift til 1 m3 vand incl. alle afgifter og skatter er på 38,35 kr. pr. m3.  Vandværket får kun de 2,50 kr, eller kun 8% af hele vandprisen tilfalder vand­vær­ket.

De nøjagtige tal omkring vandværkets økonomi kommer under kasserens be­retning.

 

Kommunen

Der har i årets løb ikke været forhandlinger med kommunen om nye ud­styk­ninger og  vandforsyningsplaner. Men i dagspressen kan vi se at der planlægges et nyt boligområde mellem Bispevænget og Langballe. I dagspressen kan vi endvidere læse, at der påtænkes opført nye private andelsboliger på Langballe.

 

Vi har fået revideret vort taksblad i år og vi har fået godkendt vort nye regu­la­tiv.

Takstbladet er blevet revideret, for bl.a. at få mulighed for at kunne opkræve straf­gebyr overfor de ejendomme, som tilslutter sig uretsmæssigt til vort led­ningsnet.

Regulativet er blevet revideret for at tilpasse dette til de nuværende lovgivninger og for at få fastslået hvor vandværkets vedligeholdelsespligt ophører.

 

Fremtiden

I fremtiden vil vi fortsætte indsatsen omkring registrering og renoveringen af vort led­nings­net, og her vil de strækninger med størst vandspild først komme  i fokus.

Og som nævnt før har vi underføringen under Sottrupvej i tankerne, ringfor­bindes til pumpestation ved Bispevænget, samt udskiftning af automatik på pumpestationen.

 

Bestyrelsen

I årets løb har vi taget afsked med Frank Michelsen, som er blevet erstattet af Kim Bundesen.

Endvidere har Andreas Christensen meddelt, at han ikke ønsker genvalg ved den­ne generalforsamling.

Til begge de afgående bestyrelsesmedlemmer vil jeg sige tak for den store ind­sats I har udført i den periode I har været med i bestyrelsen. I har jo begge vær­et med til at fremlægge idegrundlaget for det nye vandværk og I har også været med til at føre dette projekt ud i livet.

Tak for jeres indsats.

 

Samtidig skal der lyde en tak til de øvrige bestyrelsemed­lem­mer og revisorer, for et godt samarbejde i 2005.

Endvidere skal der lyde en tak til skolen for godt samarbejde omkring etable­ring af den asfalterede legeplads imellem vandværket og vores boringer.

 

Sluttelig vil jeg takke andelshaverne for deres tålmodighed i forbindelse med de vand­afbrydelser og de gener de har været påført i forbindelse med grave­arbej­der mm. i året løb.

 

 

 

 

 

 

Bestyrelses møde den 24.04.06

 

Bestyrelsen konstituerer sig som følgende:

 

Formand:                   Willy Engelhardt

Næstformand :          Kim Bundesen

Sekretær:                    Hans H Duus

Kasserer:                     Torben Moos

Bestyrelses medlem: Christian Tychsen

                                                                                                                    

 

 

 Se Regnskaber 2005

 

I/S NYBØL VANDVÆRK

afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 12. april 2006 kl. 19.00

I NYBØL KLUBHUS

Dagsorden;

1. Valg af dirigent

2. Beretning for det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.  Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår:

Andreas Christensen (ønsker ikke genvalg)

 Torben Moos

 Willy Engelhardt

5.  Valg af revisor. Efter tur afgår:

Mogens Jensen

6.  Valg af suppleant for bestyrelse og revision. Efter tur afgår:

Kim Bundesen

Jan Barnekow

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et mindre traktement. Deltagerne bedes af hensyn til kuvertbestilling melde sig til:

Frank Michelsen, Skolevænget 8, tif. 74 46 78 81

Torben Moos, Bispevænget 42, tif. 74 46 81 02 eller 74 46 60 70

Se Regnskaber 2005

 

senest den 6. april 2006

Bestyrelsen