Tilbage til forsiden

 

 

Referat generalforsamlingen 4.4.2007

 

Dagsorden

 

1 Valg af dirigent

2 Beretning

3 Regnskab

4 Valg af bestyrelsen

5 Valg af revisor

6 Valg af suppleanter

7 Indkommende forslag

8 Eventuelt

 

Velkomst ved formanden.

 

1. Valg af dirigent – Børge Moos foreslået og valgt.

Generalforsamlingen konstateres lovligt indvarslet. Der er mødt 30 stemmeberettigede.

Dagsorden gennemgået – der er ikke indkommet forslag til behandling

 

2. Formanden gennemgik årsberetningen.

 

 

Årsberetning 2006

 

Medlemmer

Nybøl Vandværk har i alt 496 medlemmer, og det er 22 flere i forhold til sidste år.

De nye medlemmer kommer fortrinsvis fra Påkærområdet. Men nu begynder der også at komme nye andelshavere fra den nye udstykning i Langballe.

 

Vi har stadigvæk problemer med korrekt tilslutning til ejendommene og ikke mindst håndværkerne er nogle slubberter. De monterer ikke vandmåler i byggeperioden, og som frostsikring anvender de løbende haner hele døgnet. Installatørerne glemmer også at udføre færdigmeldinger af installationerne, og når jeg så kommer og banker på kan husejerne slet ikke forstå at det ikke er sket under byggeprocesen, jeg er faktisk enige med dem. Det er ikke deres problem, men in­stal­latørens problem, men desværre har vi kun en at henvende os til og det er andelshaveren, så han må kontakte installatøren og bede om at få færdig­meldingen udført og tilsendt til værket.

 

Bestyrelsesarbejde

Der har i årets løb været afholdt 5 bestyrelsesmøder, 1 møde med kommunen og bestyrelsen har desuden deltaget i 1 kursus afholdt af Foreningen af Danske Vand­værker.

 

Udover bestyrelsemøderne har vi været til informationsmøde på Rødding Kro, hvor emnet var måle- og registeringsudstyr.

 

Sundeved kommune har afholdt et fællesmøde for alle vandværker i Sundeved Kom­mu­ne, hvor vi var repræsenteret. Hvordan, hvor og i hvilken form dens slags møder skal afholdes fremover kendes ikke endnu, men måske overgår disse informationsmøder til Sønderborg Vandråd.

 

Vi har deltaget i et møde omkring dannelse af et Vandråd for samt­lige vandværker i den nye Sønderborg kommune her på Nybøl skole. Mødet blev afholdt fordi der ikke var nogle repræsentanter fra den gamle Broager kom­mune og den gamle Sundeved kommune i vandrådet.

Nybøl vandværk har ikke meldt sig til Vandrådet, men det ser unægteligt ud til at vi bliver nødt til det, hvis vi blot skal have en lille chance for at komme til orde overfor den nye kommune. Den årlige udgift i forbindelse med med­lem­skab af Vandrådet for Sønderborg kommune er 1.000 kr.

 

 

 

Udpumpet vandmængde

Nybøl Vandværk har en vandindvindingsret på 100.000 m3 om året, og der er i det forløbne år udpumpet ca. 80.000 m3 og det er på samme niveau, som de seneste år. Den daglige udpumpede vandmængde varierer mellem 200 og  250 m3

 

Spildprocenten er for sidste år opgjort til ca. 8%, og dermed nærmer vi os et område, hvor vi skal til at passe på, så vi ikke kommer til at betale strafafgift til staten.

Hvorfor spildet er større end sidste år skyldes et ledningsbrud på Præstevænget og det kan også spille ind at der svines med vandet i nybggerkvarteret.

 

Sundeved kommunens tilsyn med vandværket

Kommunens tilsyn har ikke givet anledning til nogen indsigelser, og det kan oplyses at vort drikkevand overholder alle specifikationer.

Måleresultaterne har været i Nybøllen i forbindelse med mødeindkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Af måleresultater kan vi nævne de mest betydningsfulde og her er resultaterne af undersøgelsen der er foretaget den 2. februar 2007

Hårdhed                              15,6 DH                                                    7 – 30 DH

PH-værdi                                     7,7                                                    7 – 8,5

Jern                               < 0,010 mg/l                              vejledende 0,1 til 0,2 mg/l

Mangan                         < 0,005 mg/l                              vejledende 0,005 til 0,05 mg/l

Nitrat                                0,005 mg/l                              vejledende 50 mg/l

Kimtal                                       3/ ml                              maksimalværdi 50 /ml

Pesticider                     <ikke målbart                              vejledende 0,1 til 0,1 mg/l

 

Måleresultaterne er langt under lovkravene, så vi kan stadigvæk sige, at det er godt drikke­vand vort vandværk producerer.

Måleresultaterne kan iøvrigt ses på vores hjemmeside, hvor disse er offentligt­gjort sammen med andre meddelelser.

 

Anlægsarbejder

Vi har i år færdiggjort vor ny forsyningsledning under Sottrupvej og en ring­forbindelsesledning til pumpestationen ved Bispe­væn­get. Ved samme lejlighed har vi udført nye stikledninger til et par ejendomme på Præstevænget/Møllevej.

Og endelig har vi renoveret vor udpumpningsarrangement ved pumpestationen ved Bispevænget. Vi har faktisk ændret udpumpningsystemet totalt, idet vi har nedlagt vor resoirtank og erstattet udpumpningssiden med en frekvensstyret boosterpumpe. Herved håber vi på en bedre forsyning til vore store aftagere og samtidig skulle vi også gerne spare noget energi, og dermed penge på ud­pump­-

 

ningen. Her i foråret, når jorden igen er blevet tør, bliver de restrende jord- og belægningsarbejder udført ved pumpestationen. I sommerens løb er det så meningen at pumpestationen skal males, såvel indvendig, som udvendig.

 

Økonomi

Nybøl vandværks økonomi er sund og god. Jeg vil lige nævne hovedtallene og kan starte med kassebeholdningen, som er på omkring ca. 400.000 kr. Obligationsbeholdningen er på 1.000.000 kr. så vi kan fastslå at den umid­del­bare likiditet er på 1.400.000. De nøjagtige tal kommer under kasserens beret­ning.

 

Vandværkets økonomi er god, men vi er begyndt at bruge renterne fra vor kapital til at finanisere vore drift med, det er ikke sundt på langt sigt, og derfor har bestyrelsen besluttet at forhøje vandprisen fra oktober i år med 0,30 kr/m3 og det faste gebyr med 50 kr/år.

 

Kommunen

I året forløb har der kun været en lille kontakt til Sundeved Kommune, men vi har samarbejdet med dem i forbindelse med nyudstykning i Langballe. Kom­munen har meddelt at vandindvindingsboringen ved det tidligere mejeri nu en­delig er blevet korrekt lukket.

Ellers har året, i kommunal sammenhæng, ikke tilført vandværket noget nyt.

 

Nybøl messe

Der har jo for nylig været afholdt messe i Nybøl klubhus. Og til de som ikke var der, kan jeg fortælle, at der var utroligt mange besøgende, og det endda lige fra åbningstid og til lukketid. For vort vedkommende havde jeg fornøjelse af at fremvise vandværket og dets faciliteter til ca. 35 besøgende. Jeg synes der et en kæmpesucces for vandværket, når der er så mange, som kommer og ser hvor­dan vi håndterer vor vandværk. Jeg håber de besøgende har fået en god indsigt i hvordan det daglige vand bliver til. Hvis der er nogen her i forsamlingen der endnu ikke har set vandværket indefra er I velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, og jeg er sikker på at I kan få en rundvisning.

 

Fremtiden

I fremtiden vil vi fortsætte indsatsen omkring registrering og renoveringen af vort led­nings­net, og her vil de strækninger med størst vandspild først komme  i fokus.

Her har vi øje på et par mindre områder hvor foryningsledninger er udført i jern­rør, disse vil vi meget gerne have udskiftet til plastikrør. Længere frem i tiden har vi fokus på vandledninger udført med eternitrør, disse ledninger er iorden, men de er meget sarte og tåler ikke at der graves i nærheden af dem.

 

 

I år skal vi udskifte ca. 150 vandmålere, og på dette område har vi tænkt os at indhente priser fra flere installatører.

 

Bestyrelsen

Arbejdet i bestyrelsen har været en fornøjelse og de 2 nye medlemmer er kommet godt ind i arbejdet, så til dem og de øvrige bestyrelsemedlemmer samt revisorer, tak for et godt samarbejde i 2006.

 

Sluttelig vil jeg takke andelshaverne for deres tålmodighed i forbindelse med de vand­afbrydelser, og de gener de har været påført i forbindelse med grave­arbej­der mm. i året løb.

 

 

 

3. Kassereren gennemgik regnskab og årsrapport. Af regnskabet kunne nævnes

 Driftsindtægter 344.723 kr.

Driftsudgifter 139.856 kr.

Administrations udgifter 125.480.-

Afskrivning 124.975

Resultat før renter  - 45.579 kr.

Resultat efter renteposter 4.175 kr.

Balance.

Anlægs aktiver 2.028.708

Egenkapital 3.885.587

Samlet balance 4.744.876

 

Budget for 2007 gennemgået.

 

Se hele regnskabet:

 

Der var spørgsmål til enkelte poster – kassereren forklarede regnskab og årsrapport . Godkendt

 

4. Valg til bestyrelsen.

Forslag genvalg af Christian Tychsen , Kim Bundesen genvalgt uden modkandidater.

 

5. Valg af revisor

Forslag genvalg af Torkild Jakobsen – genvalgt.

 

6.Valg af suppleanter.

Forslag genvalg Jan Banekow, Finn Petersen. Genvalgt.

 

7. Inkommene forslag – ingen.

 

8. Eventuelt

Bestyrelsen svarede på spørgsmål i forbindelse med udskiftning af jernrør og etenitrør. Vedrørende udskiftning af vandure de ældste først.

 

Nybøl den 4.4-2007