Årsberetning 2008

 

Medlemmer

 

Nybøl Vandværk har i alt 510 medlemmer, det er samme antal som sidste år.

I årets løb er der kommet enkelte andelshavere til, mens der er også er fragået nogle på grund af motorvejsprojektet.

I indeværende år får vi så tilgang af nye andelshavere fra Stenderup området.

 

Bestyrelsesarbejde

 

Der har i årets løb været afholdt 7 bestyrelsesmøder, og heraf er der afholdt  2 møder med den gamle bestyrelse i  Stenderup Vandværk.

Det har været et stort arbejde at få tingene til at gå op i en højere enhed sammen med Stenderup. Der har i de 2 interessentsselskaber været afholdt ekstra­ordinære generalforsamlinger for at kunne gennemføre dels en nedlæggelse af Stenderup Vandværk og for Nybøl Vandværks vedkommende en ekstraordinær generalforsamling for at få generalforsamlingens godkendelse til at gå igang med udvidelsen af Nybøl Vandværks forsyningsområde.

Ved de øvrige møder er vandværkets drift og økonomi blevet drøftet, sammen med kommende tiltag i forbindelse med renovering og udvidelse af vores ledningsnet.

 

 

Udpumpet vandmængde

 

Nybøl Vandværk har en vandindvindingsret på 100.000 m3 om året.

I slutningen af året har vi ansøgt Sønderborg Kommune om  at overtage Stenderup Vandværks indvindingstilladelse på 40.000 m3

Når ansøgning bliver imødekommet vil vor indvindingsret være på 140.000 m3 om året.

I det forløb­ne år er der fra Nybøl Vandværk udpumpet ca. 80.000 m3 og det er på samme niveau som de seneste år. Den daglige udpumpede vandmængde varierer mellem 200 og 250 m3.

 

Spildprocenten er for i år opgjort til ca. 8,2%, og det er noget mere end sidste år.

 

Vandspildet stammer fra udsivninger fra ledningstilslutninger til fortrinsvis jord­ledninger, som går ind til privat grund, men også fra  større ledningsbrud der har været på nettet i år.

 

 

Vandspildet har nu ligget konstant omkring de 6 - 8 % om året, men vi vil gerne længere ned i spildprocent, og vi holder da også konstant overvågning over vort ledningsnet. Når der opdages større vandforbrug end sædvanligt, er vi meget op­mærksomme på at finde årsagen hertil. Vi er også glade for de til­bagemeldinger der kommer fra vore andelshavere, når de opdager at der er konstant våde områder på veje og fortove.

 

Sønderborg Kommunes tilsyn med vandværket

 

Kommunens tilsyn har ikke givet anledning til nogen indsigelser, og det kan oplyses at vort drikkevand overholder alle specifikationer.

Måleresultaterne har været i Nybøllen i forbindelse med mødeindkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Måleresultater

 

Af måleresultater kan vi nævne de mest betydningsfulde, og her er resultaterne af undersøgelsen, der er foretaget den 15. februar 2009:

 

Hårdhed17 DH                                  7 – 30 DH

PH-værdi              7,3                                              7 – 8,5

Jern< 0,01 mg/l              vejledende 0,1 til 0,2 mg/l

Mangan   < 0,005 mg/l    vejledende 0,005 til 0,05 mg/l

Nitrat              0,61 mg/l      vejledende 50 mg/l

Kimtal                  <1/ ml                   maksimalværdi 200 /ml

Pesticider    <0,01ug/l                   maksimalværdi  0,1 ug/l

 

Måleresultaterne ligger langt under lovkravene, så vi kan stadigvæk sige, at det er utroligt godt drikke­vand vort vandværk producerer.

 

Måleresultaterne kan iøvrigt ses på vores hjemmeside, hvor de er offentlig­gjort sammen med andre meddelelser.

 

Anlægsarbejder

 

Vi har i år færdiggjort mindre forsyningsledninger, blandt andet i området ved Præstevænget, ellers har anlægsområdet ikke været præget af den store aktivitet.

I det kommende år vil der dog blive store anlægsarbejder i Stenderup området. Der vil dels blive udført ringforbindelser på det interne ledningsnet i Stenderup, og der skal udføres en ny forsyningsledning fra Påkjær frem til Stenderup. Ved det beplantede område nord for mejerivej etableres den en ny pumpestation, som skal forsyne Stenderup området. Forsyningsledning til denne pumpestation

 

placeres på nordsiden af Mejerivej og et stykke inde i marken, således at vejn kan udvides uden at komme i konfligt med den nye vandledning.

 

 

Økonomi

 

Nybøl Vandværks økonomi er sund og god. De nøjagtige tal kommer under kassererens be­ret­ning.

 

Vandværkets økonomi er god, men vi bruger renterne fra vor kapital til at fi­nan­siere vores drift med. Det er ikke holdbart på længere sigt, og derfor vil be­styrelsen forsat holde øje med udviklingen af vore indtægter og udgifter.

 

Forhøjelsen af vandafgiften, som vi vedtog sidste år, er slået igen­nem og der er stadigvæk forbrug af vore renteindtægter til at dække den ordinære drift. Vi har valgt at fortsætte med den nuværende pris i endnu et år og for at se virkningen at det øgede forbrug fra Stenderupområdet. Herefter vil bestyrelsen tage stilling til den fremtidige vandpris.

 

 

Udgiften til administrationen er steget fordi FVD har overtaget den administrationsdel der omhandler måleraflæsninger, opkrævninger og af­regning overfor myndigheder mm.

 

 

 

Kommunen

 

I årets løb har der været en del kontakt til Sønderborg Kommunebla. om ændring af vandindvindingstilladelsen.

 

På målerområdet har Sønderborg kommune ansøgt om at få lov til anbringe elektroniske målere på de kommunale instituioner for bedre at kunne følge med i forbrugene og gribe ind, hvis der skulle være uregelmæssigheder. Kommunen har fået lov til at montere disse målere i serie med vore afregningsmålere, så det et vores måler der afgør forbruget i institutionen.

 

 

 

 

Fremtiden

 

I fremtiden vil vi fortsætte indsatsen omkring registrering og renovering af vores led­nings­net, og her vil de strækninger med størst vandspild først komme i fokus.

Til næste år vil vi  arbejde på et projekt med at forny forsyningsledningerne om­kring siloen og kirken, frem til Brugsen. Længere fremme i tiden har vi fokus på vand­ledninger udført med eternitrør. Disse ledninger er i orden, men de er me­get sarte og tåler ikke, at der graves i nærheden af dem.

 

I år har vi udskiftet ca. 100 vandmålere, og på dette område har vi tidligere indhentet pri­ser fra flere installatører, og vi har valgt at forsætte arbejdet med den lavestbydende. I årene fremover skal vi også udskifte målere og mængden er omkring 100 stk. pr. år. Denne udskiftning er lovbefalet, og det betyder at målerne i fremtiden højest må være 6 år gamle. Med hensyn til målere vil det på længere sigt blive et krav om at få monteret elektroniske målere med fjernaflæsning.

 

 

Bestyrelsen

 

Arbejdet i bestyrelsen har været omfangsrigt i år på grund af arbejdet med at overtage Stenderup Vandværk. Der har været begået fejl i forbindelse med overtagelsen af Stenderup Vandværk. Fejlen var at der i informationsskrivelsen til andelshaverne i Stenderup var anført et tilslutningsbeløb. I skrivelsen fremgik det ikke at dette bidrag var excl. moms.

Arbejdet med overtagelsen af Stenderup vandværk, har som sagt været om­fangsrigt og vi burde nok, set i bagkloghedens klare lys, have fået ekstern hjælp til dette.

Der skal lyde en tak til de bestyrelsemedlemmer fra Nybøl- og Stenderup Vandværker samt revisorer for et godt samarbejde i 2008.

 

Sluttelig skal jeg takke andelshaverne for deres tålmodighed i forbindelse med de vand­afbrydelser, og de gener de har været ude for i forbindelse med grave­

arbej­der, vandbrud  mm. i årets løb.

 

Regnskab 2008